Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je Secutreo, s.r.o., Prievozská 4/B, Blok E, 82109 Bratislava, IČO: 51 012 987

Účelom spracúvania osobných údajov je:

– Uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb, dodávaných prevádzkovateľom.
– Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
– Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov

Právnym základom pre pracúvanie osobných údajov sú:

– plnenie zákonných povinností
– prípadoch súhlas dotknutej osoby
– plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností
– oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:

– Marketingové agentúry a call centrá
– Poskytovatelia IT služieb
– Advokátske a právne kancelárie
– Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov.

– V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
– V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
– V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
– V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

– Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
– Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
– Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
– Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
– Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
– Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
– Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Máte otázky? Môžete nás kontaktovať telefonicky +421 2 32 37 31 03, alebo e-mailom na adrese info@secutreo.sk.

Napíšte nám: