Ako chránime vaše osobné údaje

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Secutreo, s.r.o., so sídlom Prievozská 4/B, Blok E, 82109 Bratislava, IČO: 51 012 987, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 125757/B

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

ÚčelPrávny základTyp údajovDoba spracúvania
Obchodná komunikácia so zákazníkmi a ich zamestnancami (písomná, elektronická)Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPRKontaktné údaje, email, telefón, adresa, údaje uvedené počas komunikácieDošlú a odoslanú poštu , obchodné dotazy, ponuky archivujeme 2 roky. Komunikáciu týkajúcu zmlúv, objednávok, platieb archivujeme počas trvania zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.
Príprava, evidencia a plnenie obchodných zmlúvPlnenie zmluvy  podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPRKontaktné údaje, Meno, adrese, telefonický kontakt, údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvyOsobné údaje týkajúce sa zmlúv, objednávok, platieb archivujeme počas trvania zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.
Správu registratúry a uschovávanie záznamovZákonná povinnosť  podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPRKontaktné údaje, Meno, adrese, telefonický kontakt, údaje uvedené na dokumentochOsobné údaje uvedené v jednotlivých typoch dokumentoch archivujeme podľa registratúrneho plánu v súlade s odporúčaním MV SR.
Vedenie účtovníctvaZákonná povinnosť  podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPRKontaktné údaje, Meno, adresa,Fakturačné údaje a účtovné doklady archivujeme po dobu 10 rokov.
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajovZákonná povinnosť  podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPRMeno, adresa, telefonický kontakt, údaje potrebné pre vybavenie žiadostiPočas vybavovania žiadosti a 5 rokov po jej vybavení.
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovania právnych nárokovOprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPRKontaktné údaje, email, telefón, adresa, údaje uvedené nevyhnutné pre právne nárokyPočas trvanie sporu a 5 rokov po jeho ukončení.

Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame profilovanie ktoré by malo za následok automatizované rozhodovanie s právnym účinkom.

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín o ktorých nie je rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nám pomáhajú zmluvný partneri, ktorý sú zaviazaný dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov a spracúvajú ich výlučne v našom mene. Sú nimi:

 1. Poskytovatelia online služieb pre zabezpečenie hostingu web stránky
 2. Poskytovatelia komunikačných služieb pre e-mail, četovacie nástroje
 3. Poskytovatelia online aplikácií pre fakturáciu a prácu s dokumentami
 4. Účtovné kancelárie a daňový poradcovia
 5. Advokátske kancelárie
 6. Poštové podniky

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

 1. Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 2. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 3. Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 4. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 5. Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 6. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky
 7. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Osobné údaje a ich bezpečnosť

Pre zabezpečenie integrity a dôvernosti osobných údajov a ich ochranu pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, aplikujeme moderné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré patria:

 • zvyšovanie bezpečnostné povedomia zamestnancov
 • overovania schopnosti dodávateľov plniť bezpečnostné požiadavky
 • riadenie prístupu k osobným údajom na základe princípu „need-to-know“
 • šifrovanie dát počas komunikácie aj pri ukladaní
 • ochranu proti škodlivému kódu (vírusom),
 • detekciu a odstraňovanie zraniteľností
 • zálohovanie údajov pre zabezpečenie schopnosti ich obnovy
 • bezpečnú likvidáciu údajov po dosiahnutí účelu spracúvania

Naše bezpečnostné opatrenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti vychádzajú z najlepších skúseností (tzv. Best Practices) podľa odporúčaní noriem ISO 27002 a CIS Control 7.1.

Kontakt:

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára na naše stránke.

Môžete nás kontaktovať telefonicky +421 2 32 37 31 03, alebo e-mailom na adrese info@secutreo.sk.